Македонија

Владата одлучи за повисоки плати, раст на пензиите, социјална помош, лекови

Владата на Република Северна Македонија го разгледа и утврди Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година и ја разгледа и утврди Предлог – одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите.

Со донесените владини заклучоци се предлага прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници и фондовите за 2023 година, поради што за спроведувањето на предложениот закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот, според образложението од предлагачот на точките, Министерството за финансии, не се потребни дополнителни финансиски средства.

Со прераспределбата на средства помеѓу буџетските корисници и фондовите за 2023 година, се обезбедуваат средства за зголемување на платите за 10% од месец септември 2023 година и исплата на регрес за годишен одмор за 2023 година согласно одредбите од Општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор; дополнителни средства за пораст на пензиите од месец септември 2023 година; се обезбедуваат средства за спроведување мерки за надминување на определени непредвидени состојби во стопанството, се обезбедуваат дополнителни средства за субвенции во областа на земјоделството и образованието; поддршка на домашни и странски компании преку обезбедување дополнителни средства за државна помош; се обезбедуваат дополнителни средства за исплата на правата од социјалното осигурување; набавка на лекови во областа на здравството и слично.

Законот, чие донесување се предлага, се заснова врз начелата за рационално, економично, ефикасно и ефективно трошење на средствата од корисниците на Буџетот и законитост и одговорност при користењето на средствата на Буџетот за извршување на утврдените обврски на Републиката.

По утврдувањето од страна на Владата на Република Северна Македонија, Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија и предметната Предлог – одлука, ќе бидат доставени до Собранието на Република Северна Македонија.

Поврзани новости