Македонија

Грант до 600.000 евра за развој на бизниси: Целосна листа на преку 100 прифатливи дејности во мерка 7

Покрај поддршката за земјоделството и руралниот туризам, ИПАРД 3 програмата опфаќа и поддршка на непрехранбени производни активности преку популарната мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на бизниси“. Тука спаѓаат голем број на дејности кои не се директно поврзани со земјоделство или туризам, но според нивната локација се подобни за аплицирање во рамки на оваа мерка.

Кофинансираниот неповратен грант до 600.000 евра може да се искористи за покривање на 60% од трошоците за изградба или реконструкција на објекти, набавка на нови машини и опрема, набавка на компјутерски софтвер итн. Вкупната планирана инвестиција треба да изнесува најмалку 10.000 евра.

Грантот е целосно неповратен, а се што е набавено во рамки на инвестицијата останува сопственост на корисникот. Може да аплицираат физички и правни лица кои ги исполнуваат критериумите за подобност.

Клучен предуслов за аплицирање е локацијата на која е планирано да се реализира инвестицијата да се наоѓа во рурална средина, односно населено место со помалку од 30.000 жители. Покрај сите села во Македонија, ова ги опфаќа градовите: Берово, Богданци, Валандово, Виница, Гевгелија, Дебар, Делчево, Демир Капија, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Македонска Каменица, Македонски Брод, Неготино, Пехчево, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе и Струга.

Погледнете ја целосната листа на преку 100 прифатливи дејности за кои може да се побара неповратен грант во максимален износ до 600.000 евра преку ИПАРД програмата.

Производство на други неметални минерални производи
КОЖА И ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА
Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно
Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи
Производство на обувки
ФАБРИКУВАНИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ (ОСВЕН ПРОИЗВОДСТВО НА ОРУЖЈЕ)
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема
Производство на метални конструкции
Производство на метални конструкции и делови на конструкции
Производство на метални врати и прозорци
Производство на цистерни, резервоари и садови од метал
Производство на радијатори и котли за централно греење
Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал
Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав
Обработка и пресвлекување на метали
Општи машински работи
Производство на сечила, алати и метална опрема за општа намена
Производство на брави и шарки
Производство на останати фабрикувани метални производи
Производство на сандаци и слична амбалажа од челик
Производство на амбалажа за пакување од лесни метали
Производство на жичани производи, синџири и пружини
Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи
Производство на други фабрикувани метални производи
ДРУГО
Производство на храна за домашни миленици
Производство на парфеми и тоалетни препарати
Производство на есенцијални масла
Производство на велосипеди и инвалидски колички
Производство на други транспортни средства
Останата производствена индустрија
Производство на накит, бижутерија и сродни производи
Производство на музички инструменти
Производство на спортска опрема
Производство на игри и играчки

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА
Физички лица кои се регистрирани со живеалиште во рурална средина или имаат регистрирано економска активност во рурална средина;
Правни лица (микро и мали претпријатија)
Физички лица кои предлагаат нови инвестиции за стапување во економски активности во руралните средини (на пример за самовработување) се прифатливи за поддршка во рамките на оваа мерка само доколку ги исполнат специфичните барања, односно ако тој/таа:

поседува докажани професионални вештини и компетенции преку завршено средно образование или минимум 3 години работно искуство од областа на земјоделско производство, преработка или услуги поврзани со земјоделството (докажано преку доказ за професионално работно искуство или преку доказ како корисник на националните програми за поддршка во земјоделството и руралниот развој или други прифатливи писмени докази) или стручна обука или друг професионално признат сертификат за одделна стопанска не-земјоделска дејност (за приоритени сектори 2,3,4,5,6,7 и 8);
се обврзе дека на крајот на инвестицијата (пред поднесување на конечното барањето за исплата) тој/таа ќе ја регистрира економската активност како занаетчија, угостител,трговец поединец или правно лице во општината каде што се наоѓа руралната средина.

Поврзани новости